Etiske regler

Afsnit 1: ICF’s Coachingfilosofi

ICF’s tilgang til coaching er, at klienten anerkendes som eksperten i sit eget personlige og professionelle liv i tillid til, at hver klient er et kreativt, ressourcefyldt og helt menneske.

På dette grundlag er det coachens ansvar at:

 • Afdække, klarlægge og tilrettelægge coachingen efter det, klienten ønsker at opnå
 • Opmuntre klienten til selvindsigt
 • Støtte klienten i at nå frem til de bedste løsninger og strategier
 • Holde klienten ansvarlig for sine beslutninger

Afsnit 2: ICF’s Coachingdefinition

Professionel coaching er et professionelt samarbejde, der ofte strækker sig over et vist tidsrum. Coachingen støtter mennesker i at frembringe ekstraordinære resultater i deres liv, karrierer, virksomheder og organisationer. Gennem coachingprocessen opnår klienterne dybere indsigt, bedre præstationer og større livskvalitet. Ved hvert møde vælger klienten fokus for samtalen, mens coachen lytter og bidrager med iagttagelser og spørgsmål. Dette skaber større klarhed, og klienten får lettere ved at handle. Coachingen skærper klientens fokus og bevidsthed omkring egne valgmuligheder, hvorved klienten gør større fremskridt. Under coachingen fokuseres der på, hvor klienten er i dag, og hvad han er villig til at gøre for at opnå, hvad han ønsker. ICF’s medlemmer og ICF-certificerede coaches vedkender sig, at resultaterne først og fremmest afhænger af klientens ønsker, valg og handlinger. Disse understøttes af coachens bestræbelser og anvendelse af coachprocessen.

Afsnit 3: ICF’ s Etiske Adfærdsstandarder

Professionel adfærd generelt

 1. Jeg vil gennem mine handlinger kaste et positivt lys på coachprofessionen. Jeg vil undlade at udtale mig eller opføre mig på en måde, der kan have negativ indflydelse på offentlighedens forståelse og accept af coaching.
 2. Jeg vil ikke bevidst komme med udtalelser, der er usande eller vildledende eller komme med falske skriftlige påstande i dokumentation, der er relateret til coachprofessionen.
 3. Jeg vil respektere forskellige coachingmetoder. Jeg vil respektere andres bestræbelser og bidrag og ikke udgive dem for at være mine egne.
 4. Jeg vil være opmærksom på ethvert forhold, der kunne føre til misbrug af min indflydelse, idet jeg er anerkender coachingens muligheder og potentielle påvirkning af andres liv.
 5. Jeg vil til hver en tid søge at være opmærksom på personlige forhold, der kan skade, komme i konflikt med eller påvirke min præstation som coach eller mine professionelle relationer. Hvis dette sker, vil jeg omgående søge professionel bistand og beslutte, hvad der skal gøres, herunder om det er hensigtsmæssigt at suspendere eller afslutte min(e) coaching relation(er).
 6. Som træner eller supervisor for nuværende eller kommende coaches vil jeg i alle uddannelses- eller supervisionssituationer optræde i overensstemmelse med ICF’s etiske regler.
 7. Jeg vil udføre og rapportere om forskning på en kompetent og ærlig måde, der ligger inden for anerkendte videnskabelige standarder. Min forskning vil blive udført med den nødvendige godkendelse eller tilladelse fra de involverede og med en tilgang, der så vidt muligt beskytter deltagerne fra enhver potentiel skadevirkning. Alle forskningsaktiviteter vil blive gennemført i henhold til gældende lovgivning i det land, hvor forskningen udføres.
 8. Jeg vil omhyggeligt skabe, vedligeholde, oplagre og bortskaffe enhver optegnelse, som er foretaget over udøvelsen af mit arbejde som coach. Dette gøres på en måde, der fremmer fortroligheden og opfylder enhver gældende lovgivning.
 9. Jeg vil kun benytte ICF’s medlemsoplysninger (e-mail-adresser, telefonnumre, osv.) på den måde og i den udstrækning, ICF tillader det.

Professionel adfærd over for klienten

 1. Jeg vil tage ansvar for at etablere klare, hensigtsmæssige og kulturelt tilpassede retningslinier for enhver fysisk kontakt, jeg måtte have med min klient.
 2. Jeg vil ikke involvere mig seksuelt med mine klienter.
 3. Jeg vil etablere klare aftaler med mine kunder. Og jeg vil respektere de aftaler, jeg indgår i forbindelse med professionelle coachingrelationer.
 4. Inden eller i løbet af den første session vil jeg sikre mig, at min klient fuldt ud forstår, hvad coachingen indebærer, hvilke krav der stilles til fortrolighed, samt at vores økonomiske og andre vilkår for coachingaftalen er på plads.
 5. Jeg vil være omhyggelig og præcis i min beskrivelse af mine kvalifikationer, ekspertise og erfaring som coach.
 6. Jeg vil ikke bevidst vildlede eller fremføre falske påstande om, hvad klienten vil få ud af coachingprocessen eller af mig som coach.
 7. Jeg vil ikke give mine nuværende eller fremtidige klienter information eller rådgivning, som jeg på forhånd ved eller tror er vildledende.
 8. Jeg vil ikke mod bedre vidende udnytte relationen mellem coach og klient til egen personlig, professionel eller økonomisk vinding.
 9. Jeg vil respektere klientens ret til at afslutte coachforløbet på ethvert tidspunkt i processen. Og jeg vil være opmærksom på tegn på, at klienten ikke længere har gavn af vores coachingrelation.
 10. Hvis jeg formoder, at klienten ville få større gavn af en anden coach eller af andre fagfolk, vil jeg opmuntre klienten til at kontakte sådanne.
 11. Jeg vil foreslå mine klienter at opsøge bistand fra andre professionelle, når det virker passende eller nødvendigt.
 12. Jeg vil inden for rimelighedens grænser sørge for at informere de rette myndigheder, hvis en klient afslører, at vedkommende vil gøre skade på sig selv eller andre.

Fortrolighed

 1. Jeg vil respektere, at alle mine klienters oplysninger er fortrolige, medmindre andet er aftalt med klienten, eller loven påkræver det.
 2. Jeg vil indhente tilladelse fra mine klienter, før jeg offentliggør deres navne som mine klienter eller referencer, eller formidler andre oplysninger, der kan identificere dem som klienter.
 3. Jeg vil indhente tilladelse fra personen, der coaches, før jeg videregiver information til andre, der skal betale for coachingen.

Interessekonflikter

 1. Jeg vil søge at undgå konflikter mellem mine egne og klientens interesser.
 2. Hvis der opstår en faktisk eller potentiel interessekonflikt, vil jeg oplyse min klient om den og åbent drøfte, hvordan sagen bedst løses til gavn for min klient.
 3. Jeg vil fortælle min klient, hvis jeg forventer at modtage kompensation fra andre, som jeg måtte henvise klienten til.
 4. Jeg vil udelukkende indgå i byttehandler med tjenesteydelser, varer eller andre ikke-økonomisk ydelser, hvis dette ikke skader coachingrelationen.

Afsnit 4: ICF’s Etiske Ed

”Som professionel coach anerkender og accepterer jeg at overholde mine etiske forpligtelser over for mine klienter, mine kolleger og samfundet som helhed. Jeg forpligter mig til at rette mig efter ICF’s Etiske Regler, at behandle mennesker værdigt som selvstændige og ligeværdige individer og at efterleve disse regler i min coaching. Hvis jeg bryder dette etiske løfte eller andre dele af ICF’ Etiske Regler, er jeg indforstået med, at ICF efter eget skøn kan gøre mig ansvarlig herfor. Jeg er ydermere indforstået med, at ethvert løftebrud over for ICF kan føre til tab af mit medlemskab og/eller min ICF certificering.”

26.02.07 BFP (Den engelske udgave vil altid være gældende ved evt. tvist).